1. Загульський М. Видатний дослідник флори Карпат // Газета “Аудиторія”. – 5-11 червня, 1998 р. – № 21. – С. 6.
  2. Загульський М. Гербарій Львівського державного університету ім. Івана Франка // Гербарії України.-  К.: Інст. Ботан. ім.М.Г.Холодного НАН України, 1995. – С. 60-63.
  3. Загульський М., Земаник А. Антоній Реман – видатний дослідник рослинного     покриву Європи та Південної Африки (до 160 річчя від дня народження) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер.біол. – 2001. –  Вип. 27. – С. 262- 266.
  4. Загульський М. Роль Гербаріїв у створенні созологічних банків // Проблеми охорони  видів фауни  і флори, занесених до Червоної книги України: Тез. допов. наук.-практ.  семінару – Миколаїв, 1992. – С. 62-64.
  5. Загульський М. Типові зразки судинних рослин гербарію Львівського національного університету ім. І.Франка (LW) // Наук. вісн. Держ. природознавчого музею. – 2001.- Т.16. – С. 81-85.
  6. Мамчур З.І Найстаріші бріологічні колекції гербарію Львівського національного університету імені Івана Франка ( LW ) // Природнича музеологія: теорія та практика: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський. 17-18 вересня  2009 р.).  – Львів – Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 127 – 129.
  7. Мамчур З.І., Хміль Т.С. Бріологічні збори Рудольфа Вільчека у Чорногорі (1927 р.) // Два сторіччя дослідження рослинного покриву Карпат: матер. міжнар. наук. конф., присвяченої 130-річчю від дня народження Антонія Маргітая. – Ужгород: «Карпати», 2010. – С. 123-128.
  8. Хміль Т. Гербарій Львівського національного університету імені Івана Франка // Вісн. Луган. держ. педун-ту  м..Т.Г.Шевченка. .Біол. науки. – 2003. – №11 (67). – С.105 -109.
  9. Хмиль Т.С., Жук О.О, Гончаренко В.И. Гербарий Львовского национального университета имени Ивана Франко // Матер. конф. по морфологии и систематике растений, посвящённой 300-летию со дня рождения Карла Линнея (Москва, 16-19 мая 2007 года). – М.: Т-во науч. изд КМК, 2007. – С. 275-277.
  10. Zahulski M. Eustachy Wołoszczak // Wiad. Botan. – 1999. – Т.43, № 4. – S. 51.
  11. Tetyana S. Khmil, Oksana O. Zhuk & Vitalyii I. Honcharenko The collection of Prof. Dr Ferdinand Schur in the Herbarium of Ivan Franko National University of Lviv: Family Orchidaceae Juss.// Wulfenia 14 (2007): 67-73.
  12. Borbas V. Schur Lembergi Herbarumanak erdelyi Verbascumal // Termesz. Fuzetek. – 1885. – Vol. IX, N3,4.- 272- 279.
  13. Dixon H.N., Gepp A. XIX. – Rehmann’s South Afican Mooses // Bulletin of Miscellaneous information. – 1923, N. 6. – P. 193-238.
  14. Krzemieniewski S. Kartka z dziejow botaniki w Polsce // Acta Soc. Bot. Pol. – 1934. – Vol. XI. Suppl. – S. 13-31.
  15. Lapczyński K. Wspólne gatunki roślin jawnokwiatowych nasze i nadbajkalskie // Pam. Fizyjogr. – 1886. – T. 6. – 219-234.
  16. Lapczyński K. Wiadomość o zielniku nadbajkalskim Jozefa Lagowskiego // Wszechswiat, 1886. – T. 5, N. 23. – S. 259-263.
  17. Lapczyński K. Wiadomość o Zielniku Nadbajkalskim Jozefa Lagowskiego // Wszechswiat, 1886. – T. 5, N. 24. – S. 374-379.
  18. L.Finkel, S.Starzyński Historya uniwersytetu Lwowskigo. –  Lwow, 1894. – Cz.1. – 351s.
  19. Lwów. Jego rozwoj i stan kulturalny (Przewodnik po mieście). / Prof.Dr. Jozef Wiczkowski. – Głowny skład w Ksiegarni H Altenberga we Lwowie, 1907.  – 623s.
  20. Ochyra R., Zahulskyy M. The Grave of Antoni Rehmann (1840-1917) // The Brylogist. – 1999. – T. 102, N4. – P. 781.
  21. Rehmann A. Neue Hieracien des östlichen Europa // 278-311 ; 318-346 ;329-344.
  22. Rehmann A. Diagnosen der Galizien und der Bukowina bisher bebachteten Hieracien // Oester. Botan. Zeitsch. – 1973. – 23, N. 4. – S. 105-113.
  23. Słownik biologów polskich. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. – 618 s.
  24. Zahulsky M.M. The history and the collections of the L’viv State University Herbarium // Botanical collections throughout the world (Cracow, June 26-29 1997): Proceeding of the Second International conference on the preservation of Botanical collections. – Kraków, 1998. – P. 65-67.

 25. Zahulskyy M.  Main collections and type specimens of the National University of Lviv Herbarium (LW) (Ukraine) //  The Third                           International Conference on Presevation of Botanical Collections: abstracts and papers (Beijing, 23-26 september 2001). – Beijing, 2001.  -P. 30

  1. Літопис ботанічної науки \\„Каменяр”(часопис ЛНУ ім.І.Франка), № 5, грудень 2005 р. – С.12.
  2. Мохи з колекції Рудольфа Вільчека у Гербарії Львівського національного університету імені Івана Франка (LW) (каталог) / укладачі: Мамчур З.І., Хміль Т.С., Жук О.О., Сеник М.Б. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – 176 с. +0,11 вкл.
  3. Тасенкевич Л.А., Хмиль Т.С., Жук О.О., Сеник М.Б. Коллекция орхидных (Orchidaceae Juss.) в Гербарии Львовского национального университета имени Ивана Франка (LW) // Матер. IX межд. науч. конф. (Санкт-Петербург, 26-30 сентября 2011 г.). – Москва: Товарищество науч. изд-й КМК, 2011. – С. 395-399.
  4. М. Вахрамеєва, І. Тимченко, З. Мамчур, Т. Хміль, О. Жук Науковий доробок Михайла Загульського ( у 2010 році йому б виповнилося 50) // Вісник Львів. ун-ту. Сер. біол. 2011. В. 56. С. 260-262.
  5. Кондратюк С.Я., Мамчур З. І., Хміль Т. С. Колекція мохоподібних А.Ремана з Південної Африки // Мат-ли XIII з’їзду Українського ботанічного товариства (Львів, 19-23 вересня 2011 р.). – Львів, 2011. – С. 292.
  6. Хміль Т., Надрага М. Віттманн (Wittmann) Ернест Домінік // Encyclopedia. Львівського національний університету. імені Івана Франка: в 2-х т. – Т. 1: А-К. – Львів, 2011. – С. 294.
  7. Хміль Т. Гербарій Львівського університету // Encyclopedia. Львівського національний університету. імені Івана Франка: в 2-х т. – Т. 1: А-К. – Львів, 2011. – С. 341-342.
  8. Хміль Т. Загульський Михайло Миколайович // Encyclopedia. Львівського національний університету. імені Івана Франка: в 2-х т. – Т. 1: А-К. – Львів, 2011. – С. 514-515.
  9. Мамчур З., Хміль Т. Бріологія у Львівському університеті // Матер. ІУ відер. з’їзду фітобіологів Причорномор’я: Херсон, 19 січня 2011. – Херсон: Айлант, 2011. – С. 18.
  10. Волгін С., Хміль Т., Жук О. Гербарій Львівського національного університету імені Івана Франка // Гербарії України. Index Herbariorum Ucrainicum – Київ: Альтер Прес, 2011. – C. 192-201.
  11. Хміль Т.С., Мамчур З.І., Кондратюк С.Я. Колекція мохів Антона Ремана з Південної Африки в гербарії Львівського національного університету імені Івана Франка (LW). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 134 с.